SIA "ARTIS J.P."

LIHA IELA 57,
LIEPJA, LV-3401
LATVIJA
+371 63 433 200
+371 63 48 5550
artisjp@artisjp.lv
  

SIA ARTIS JP ir graudaugu un citu lauksaimniecbas kultru audzanas un  nekustamo paumu iznomanas uzmums, izveidots 1998. gad ar galveno biroju Liepj. SIA ARTIS JP ir sekmgi stenojis valsts subsdiju programmas projektus tehnikas iegdei.

 Uzmumam SIA ARTIS JP ir nokomplektts tehnikas parks lauksaimnieciskajai raoanai, ietverot traktorus, kombainus un agregtus.

SIA ARTIS JP pakpeniski kpina lauksaimniecisks raoanas apjomus, apsaimniekojot jaunas zemes platbas, uzlabojot raoanas tehnoloijas un moderniz tehnikas parku.

Lauksaimniecbas zemes atrodas:

  • Priekules novad
  • Gramzdas pagast
  • Kuldgas novad
  • Gudenieku pagast
  • Ventspils novad Ziru pagast.

Katr pagast izveidota lauksaimniecbas struktrvienbas.

 

Projektu pieredze SIA ARTIS JP ir veidojusies, sekmgi stenojot valsts subsdiju programmas projektus tehnikas iegdei, k ar ikdien vadot uzmuma attstbu un darbbu. 2008. gada aprl un maij pc Eiropas Lauksaimniecbas fonda lauku attstbai Lauku attistbas programmas 2007.-2013. gadam paskuma 121 Lauku saimniecbu modernizcija tika iegdti 2 graudu piekabes un  2 ritetraktori.

2009.  gad SIA ARTIS JP iegdjs 4 ritetraktorus un ekskavatoru iekrvju, k ar notika Minerlmslu noliktavas bvniecba.

2010. gad SIA ARTIS JP paplainja graudu kalti, piebvjot 2 silos tipa graudu glabtavas un caurpldes kalti ar jaunu pieemanas bedri.

Ldz 2007. gadam SIA ARTIS JP audzja cukurbietes un prtraucot cukurbieu raoanu, paplainja graudkopbu. 

KONTAKTI:

adrese: liha iela 57, Liepja, LV3401,
tlrunis:
+371 63 433 200, fakss: +371 63 48 5550
e-pasts: artisjp@kernel.lv

FIRMAS REKVIZTI:

SIA "ARTIS J.P."
PVN re. nr. LV 40003402933,
banka: SEB banka, konts: UNLALV22
konts: LV53UNLA0012012467241


 

  

 
© 2024 SIA "ARTIS J.P." Izstrdts: www.Websoft.lv